Etty in beeld

Aan het onderwijs op Het Vlier ligt een visie ten grondslag. Deze visie wordt verwoord in de onderstaande onderwijsdoelen, die zijn geformuleerd na overleg tussen schoolleiding, medewerkers, ouders en leerlingen uit de klankbordgroepen.

  • Alle medewerkers leveren een bijdrage aan het steeds zelfstandiger worden van de leerlingen. 
  • De docenten en praktijkinstructeurs brengen de leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij, dragen een prestatiegerichte houding uit en hebben tegelijkertijd oog voor de mens achter de leerling.
  • Alle medewerkers stimuleren een actieve studiehouding bij de leerlingen en betrokkenheid bij de leerstof, o.a. door het geven van persoonlijke feedback.
  • Alle medewerkers stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid door leerlingen.
  • Alle medewerkers stimuleren de leerlingen zich constructief kritisch op te stellen naar zichzelf en naar anderen.
  • Alle medewerkers stimuleren dat de leerlingen goed kunnen omgaan met personen en groepen met een verschillende achtergrond en de daarbij behorende cultuurverschillen en opvattingen.
  • Onderwijs en begeleiding dragen bij aan de ontwikkeling van persoonlijke waarden.
  • De school stimuleert keuzes van leerlingen die bij hun talent en ambitie passen en streeft er naar dat zij optimaal gekwalificeerd instromen in het vervolgonderwijs.
  • De school levert een bijdrage aan de culturele, wetenschappelijke en internationale oriëntatie van de leerlingen.
  • De docenten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis over maatschappelijke ontwikkelingen bij leerlingen en stimuleren een menselijke en genuanceerde benadering.